உழைத்த உன் பாதம்..


உழைத்துத்
தோய்ந்துப்போனப்
பாதங்கள் இன்னும்
ஒயாமல்;

புரண்டுப் படுத்துக்;
கட்டில் முரண்டிப்பிடித்து
எழுப்பிவிடும் என்னை;

தோளுக்கு மேல்
வளர்ந்த என்னை – உன்
பாதம் பிடிக்க;
அழைக்காமல் - நீங்கள்
அடம்பிடிக்க!

உறுத்தும் நெஞ்சத்தோடுக்;
கரத்தில் தைலத்துடன்;
தேய்த்தச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியாய் உறங்குவேன்;
நான்!

வலித்தாலும் நான்
தேய்த்துவிட்டச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியான உறக்கத்தில்
நீங்கள்!

உழைத்துத்
தோய்ந்துப்போனப்
பாதங்கள் இன்னும்
ஒயாமல்;

புரண்டுப் படுத்துக்;
கட்டில் முரண்டிப்பிடித்து
எழுப்பிவிடும் என்னை;

தோளுக்கு மேல்
வளர்ந்த என்னை – உன்
பாதம் பிடிக்க;
அழைக்காமல் - நீங்கள்
அடம்பிடிக்க!

உறுத்தும் நெஞ்சத்தோடுக்;
கரத்தில் தைலத்துடன்;
தேய்த்தச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியாய் உறங்குவேன்;
நான்!

வலித்தாலும் நான்
தேய்த்துவிட்டச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியான உறக்கத்தில்
நீங்கள்!

No comments:

Post a Comment