நடிக்க தெரியா பசி


கிள்ளியெடுக்கும் பசியை வயிற்றிலும்;
துள்ளிக் குதிக்கவேண்டிய என்
பிள்ளையைக் கரத்திலும்;
விழிகளுக்கு நீரினால் குடையிட்டு;
பொங்கிவரும் அழுகையிற்கு அணையிட்டு;
ஒடிந்துப்போனக் குரலுடன் கேட்கிறேன்…
பசிக்குது…

என் பிள்ளைக்கும்…எனக்கும்!!

கிள்ளியெடுக்கும் பசியை வயிற்றிலும்;
துள்ளிக் குதிக்கவேண்டிய என்
பிள்ளையைக் கரத்திலும்;
விழிகளுக்கு நீரினால் குடையிட்டு;
பொங்கிவரும் அழுகையிற்கு அணையிட்டு;
ஒடிந்துப்போனக் குரலுடன் கேட்கிறேன்…
பசிக்குது…

என் பிள்ளைக்கும்…எனக்கும்!!

No comments:

Post a Comment