தேவையில்லை தலைப்பு


ஓடி விளையாடும்
மழலைகளுக்கு மத்தியில்
மலர்கொத்தாய் நீ;
அம்மாணையோ; ஆபியமோ
ஆட முடியாது எல்லோரையும் போல்!

உயிருள்ள நாங்களோ
உயிரே உனக்காக உருக;
உயிரற்றப் பொருட்களிலே உன் கவனம்!

எக்காரணத்தைக் கொண்டும்
விட்டுவிட மாட்டோம் உனை;
அறிந்தே வைத்திருக்கிறோம்
எங்களுக்கான சுவர்கத்தின் சாவி நீயென்பதை!!!

ஓடி விளையாடும்
மழலைகளுக்கு மத்தியில்
மலர்கொத்தாய் நீ;
அம்மாணையோ; ஆபியமோ
ஆட முடியாது எல்லோரையும் போல்!

உயிருள்ள நாங்களோ
உயிரே உனக்காக உருக;
உயிரற்றப் பொருட்களிலே உன் கவனம்!

எக்காரணத்தைக் கொண்டும்
விட்டுவிட மாட்டோம் உனை;
அறிந்தே வைத்திருக்கிறோம்
எங்களுக்கான சுவர்கத்தின் சாவி நீயென்பதை!!!

No comments:

Post a Comment