விலைவாசிஅன்றாடத் தேவைகள்
திண்டாட்டமாய்;
அரசு சாதனையெனக்
கொண்டாட்டமாய்;
எரிபொருளின் விலையால்
வயிறுப் பத்தி எரிய;
பத்தி எரிய வேண்டிய
எரிவாயு உருளைக்கோ 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு!

ரூபாய் நோட்டு 
அதிகப் புலக்கம் கொண்டதால்
புழுக்கம் கொண்ட விலைவாசி;
பாமரனுக்கும் பவ்வியமாய்
மனதில் பதியவைக்கும் அரசின்
புது முயற்சியோ;
பரவாயில்லை காட்டுவாசி!

கூட்டம் முட்டும் 
பேருந்தின் சீட்டு விலை
மட்டும் மூச்சு முட்ட;
படி உடைந்து;பல் இளித்து 
என் ஊர் பேருந்து
இன்னும் அப்படியே!


அன்றாடத் தேவைகள்
திண்டாட்டமாய்;
அரசு சாதனையெனக்
கொண்டாட்டமாய்;
எரிபொருளின் விலையால்
வயிறுப் பத்தி எரிய;
பத்தி எரிய வேண்டிய
எரிவாயு உருளைக்கோ 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு!

ரூபாய் நோட்டு 
அதிகப் புலக்கம் கொண்டதால்
புழுக்கம் கொண்ட விலைவாசி;
பாமரனுக்கும் பவ்வியமாய்
மனதில் பதியவைக்கும் அரசின்
புது முயற்சியோ;
பரவாயில்லை காட்டுவாசி!

கூட்டம் முட்டும் 
பேருந்தின் சீட்டு விலை
மட்டும் மூச்சு முட்ட;
படி உடைந்து;பல் இளித்து 
என் ஊர் பேருந்து
இன்னும் அப்படியே!

3 comments: