அறிவுறை..
கொடுத்தேப் பழக்கப்பட்ட
உள்ளங்கள் என்னை
ஏற்க மறுக்கும்;
மலிவு என்று
கழிவில் கிடத்தும்!

வாலிபர்களின் கேலிக்கும்;
வயோதிகர்களின்
வர்ணனைக்கும் நான்;

கொடுப்பது இனிக்கும்;
ஏற்பதுக் கசக்கும் என்று
அறிவுறைக்கு அறிவுறைச்
சொல்லி அழகாய் மூலையில் நான்;
யார் மூளையிலும் இல்லை நான்!கொடுத்தேப் பழக்கப்பட்ட
உள்ளங்கள் என்னை
ஏற்க மறுக்கும்;
மலிவு என்று
கழிவில் கிடத்தும்!

வாலிபர்களின் கேலிக்கும்;
வயோதிகர்களின்
வர்ணனைக்கும் நான்;

கொடுப்பது இனிக்கும்;
ஏற்பதுக் கசக்கும் என்று
அறிவுறைக்கு அறிவுறைச்
சொல்லி அழகாய் மூலையில் நான்;
யார் மூளையிலும் இல்லை நான்!

No comments:

Post a Comment