எதிர்கால இந்தியாவேகாய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!


காய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!

1 comment: