கோலிக் குண்டுஉச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!


உச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!

1 comment: