பள்ளி பருவத்தில்


விடா மழை;
அம்மா சிணுங்குவார்;
அழுக்கு துணி என்னாவது;
எரிச்சலுடன் அத்தா
கடைக்கு செல்வதைப் பற்றி;
அக்காவும் நானும்
அழகாய் ஒரமாய்;
புன்னகையால் உதடுகளுக்கு
திறப்புவிழா வைப்போம்
பள்ளிக்கு விடுமுறை
நிச்சயமென்று!

தலைவர்கள் இறந்தால்
எல்லோரும் ஆளுக்கொரு
திணுசாய் கருத்துக்கள்
முளைக்கும்;
எங்களுக்கு மட்டும்
பள்ளிக்கூட நுழைவாயில்
எப்போது மூடும்
என்றே நினைப்பே கூடும்!

சின்னதாய் காயம்
இருந்தாலும்;
வன்மையாய் துடிப்போம்;
மேனிக்கு மெல்லிய சூடானாலும்
போர்வைக்குள்ளே கிடப்போம்!

மாறிய காலங்களால்
மாற்றமும் மனதில்;
இன்று!
என் பிள்ளை
அதே செய்தால்
சிரிக்க முடியாமல்
விரட்டுகிறேன்
போ.. போ.. பள்ளிக்கூடத்திற்கு!!


விடா மழை;
அம்மா சிணுங்குவார்;
அழுக்கு துணி என்னாவது;
எரிச்சலுடன் அத்தா
கடைக்கு செல்வதைப் பற்றி;
அக்காவும் நானும்
அழகாய் ஒரமாய்;
புன்னகையால் உதடுகளுக்கு
திறப்புவிழா வைப்போம்
பள்ளிக்கு விடுமுறை
நிச்சயமென்று!

தலைவர்கள் இறந்தால்
எல்லோரும் ஆளுக்கொரு
திணுசாய் கருத்துக்கள்
முளைக்கும்;
எங்களுக்கு மட்டும்
பள்ளிக்கூட நுழைவாயில்
எப்போது மூடும்
என்றே நினைப்பே கூடும்!

சின்னதாய் காயம்
இருந்தாலும்;
வன்மையாய் துடிப்போம்;
மேனிக்கு மெல்லிய சூடானாலும்
போர்வைக்குள்ளே கிடப்போம்!

மாறிய காலங்களால்
மாற்றமும் மனதில்;
இன்று!
என் பிள்ளை
அதே செய்தால்
சிரிக்க முடியாமல்
விரட்டுகிறேன்
போ.. போ.. பள்ளிக்கூடத்திற்கு!!

1 comment: